Kuvassa pääosassa on keltaisen-, oranssin- ja ruskeansävyinen savilaatta, jossa on kaiverruksia ja kohokuvioita. Se peittää suurimman osan kuvasta. Keltainen väri on lämmin ja voimakas. Oikealla alakulmassa on tunnusteleva käsi, vasemmalla puolella työskentelevät kädet, joista toinen käsi kaivertaa, toinen tunnustelee laattaa. Kuvan vasemmalla puolella purkissa on työvälineitä, joista vain osa on tunnistettavissa, sivellin, viivotin, sieni. Kuva: Jakob Johannsen

Nä­kö­vam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lu ry

 Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sor­mem­me on ajan her­mol­la ja olem­me maail­mas­sa mu­ka­na.


Yh­dis­tyk­sem­me on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu val­ta­kun­nal­li­nen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jäse­nistömme on yli 700 näkövam­mai­sen ja näkevän kir­ja­va jouk­ko, jo­ta yh­distää pa­lo tai­tee­seen ja kult­tuu­riin.

Mustavalkoisessa 
kuvassa on kolme symbolia, vasemmalla pyörre, keskellä oikealle osoittava nuoli ja oikealla aurinko. Kuvien oikealla puolella on teksti Taiteen edistämiskeskus, Centret för konstfrämjande, Arts Promotion Centre Finland

Ajan­koh­tais­ta