tulossa

Näkövam­mais­ten Kult­tuu­ri­pal­ve­lu ry:n in­ter­net-si­vu­ja ol­laan siirtämässä uu­del­le alus­tal­le. Työ on kes­ken, eikä tätä si­vus­toa enää päivi­tetä ta­va­no­mai­seen ta­paan. Uu­si si­vus­to jul­kais­taan syk­syn ai­ka­na. Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sor­mem­me on ajan her­mol­la ja olem­me maail­mas­sa mu­ka­na.


Yh­dis­tyk­sem­me on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu val­ta­kun­nal­li­nen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jäse­nistömme on yli 700 näkövam­mai­sen ja näkevän kir­ja­va jouk­ko, jo­ta yh­distää pa­lo tai­tee­seen ja kult­tuu­riin.


Mustavalkoisessa 
kuvassa on kolme symbolia, vasemmalla pyörre, keskellä oikealle osoittava nuoli ja oikealla aurinko. Kuvien oikealla puolella on teksti Taiteen edistämiskeskus, Centret för konstfrämjande, Arts Promotion Centre Finland

Ajan­koh­tais­ta

Nä­kö­vam­mais­ten
lii­ton uu­ti­sia