tulossa

Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n internet-sivuja ollaan siirtämässä uudelle alustalle. Työ on kesken, eikä tätä sivustoa enää päivitetä tavanomaiseen tapaan. Uusi sivusto julkaistaan syksyn aikana. Tuem­me nä­kö­vam­mais­ten kult­tuu­ri­har­ras­tus­ta ja edis­täm­me tai­teen ja kult­tuu­rin saa­vu­tet­ta­vuut­ta. Jär­jes­täm­me mo­ni­puo­lis­ta kult­tuu­ri­toi­min­taa, toi­mim­me ku­vai­lu­tulk­kauk­sen asian­tun­ti­ja­na ja kou­lu­tam­me ku­vai­lu­tulk­ke­ja. Jul­kai­sem­me Ka­jas­tus-leh­teä. Sormemme on ajan hermolla ja olemme maailmassa mukana.


Yhdistyksemme on vuon­na 1931 pe­rus­tet­tu valtakunnallinen kult­tuu­riyh­dis­tys. Jäsenistömme on yli 700 näkövammaisen ja näkevän kirjava joukko, jota yhdistää palo taiteeseen ja kulttuuriin.


Mustavalkoisessa 
kuvassa on kolme symbolia, vasemmalla pyörre, keskellä oikealle osoittava nuoli ja oikealla aurinko. Kuvien oikealla puolella on teksti Taiteen edistämiskeskus, Centret för konstfrämjande, Arts Promotion Centre Finland

Ajankohtaista

Näkövammaisten
liiton uutisia